Examene de promovare

ANUNŢ

privind rezultatul final obţinut  la examenul de promovare în funcția de

gestionar custode sală – grad I

Bertalan Lilla   -100 puncte – admis

Biro Silvia  –        100 punct – admis

Comisia de examen:

– Membru: Fodor Elisabeta, șef Secție Mineralogie

– Membru: Cociota Anca  – muzeograf

– Membru: Savu Melania – contabil

– Secretar: Chende Alina – custode

și

privind rezultatul final obţinut  la examenul de promovare în funcția de

economist

             Savu Melania -100 puncte – admis

Comisia de examen:

– Membru: Bondre Lucia – economist

– Membru: Bodnar Lucia Antonia – economist

– Membru: Pop Florica Daniela – economist

– Secretar: Cociota Anca – muzeograf

 

Data

31.03.2015

 

ANUNȚ

privind examenul de promovare în grade sau trepte profesionale superioare și într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Luând în considerare prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare organizează examen în vederea promovării în grade sau trepte profesionale imediat superioare – pentru funcția de gestionar custode sală, grad I – și într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior – economist, a personalului contractual din cadrul instituției, cu următoarele precizări:

a) Data și locația: 31.03.2015, ora:11.00 (economist) respectiv la 14.00 (gestionar custode – sală), la sediul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, din b-dul Traian nr. 8.

b) Bibliografia: Gestionar custode sală:Standard profesional pentru ocupația gestionar custode sală – suport de curs, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, București, 2008; – H.G. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, republicată în 2014, Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată în 2014, Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Economist: Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată în 2014; Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în 2014; Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat; Hotărâre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Hotărâre nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; OMFP nr. 1917/2005 privind Normele metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare; OMFP 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportatea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată în 2014;

c) Modalitatea de desfășurare a examenului: Examenul de promovare a personalului contractual va consta în susținerea unei probe scrise. Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare. Durata examenului de promovare va fi de 3 ore.

17.03.2015  

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *