Concursuri posturi vacante

ANUNȚ REZULTATE – REZULTATE FINALE

rezultate_finale_concurs

ANUNȚ REZULTATE – PROBA ORALĂ

anunt_rezultate_interviu

ANUNȚ REZULTATE – PROBA SCRISĂ

anunt_rezultate_proba scrisa

ANUNȚ REZULTATE – SELECȚIE DOSARE

anunt_rezultate_selectia_dosarelor_2017

ANUNŢ

Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii contractuale de execuţie:

– referent de specialitate, grad debutant (S), la Compartiment Financiar, Resurse umane, Administrativ.

Concursul de va desfăşura conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027/2014 şi a prevederilor „Regulamentului pentru ocuparea posturilor vacante la Muzeul Judeţean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare”.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă de licenţă, foaie matricolă) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de muzeu;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la sediul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare dosarul de concurs, până la data de 10.11.2017, ora 17.00. Persoană de contact: cercetător ştiinţific Réka Kovács – tel. 0262-227517.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţiile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Referent de specialitate, grad debutant

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Ştiinţe economice sau în domeniul de licenţă – Inginerie şi management;

condiţii de vechime: nu necesită vechime;

– alte condiţii specifice: abilităţi de operare PC – nivel avansat;

– constituie avantaj absolvirea specializării informatică economică.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă – va avea loc în data de 20.11.2017, ora 11.00, la sediul muzeului sau într-o locaţie ce va fi anunţată ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi;

c) interviul – va avea loc la sediul muzeului, în data de 24.11.2017, începând cu ora 11.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi, la proba scrisă şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Bibliografie:

Referent de specialitate, grad debutant

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

H.G.nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 500/ 2002 privind finanţele publice;

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP 2634/2015 privind documentele financiar – contabile.

Calendarul de desfăşurare a concursului

27.10.2017

publicarea anunţului de concurs pe site-ul Monitorului Oficial

30.10-10.11.2017

perioada de depune a dosarelor de înscriere (între orele 09.00 – 17.00)

13-14.11.2017

selecţia dosarelor

15.11.2017

afişare rezultate selecţia dosarelor

16.11.2017

depunere contestaţii selecţia dosarelor

17.11.2017

afişare rezultate contestaţii

20.11.2017

proba scrisă (ora 11.00)

21.11.2017

afişare rezultate proba scrisă

22.11.2017

depunere contestaţii proba scrisă

23.11.2017

afişare rezultate contestaţii

24.11.2017 interviul (ora 11.00)
27.11.2017

afişare rezultate interviu

28.11.2017

depunere contestaţii interviu

29.11.2017

afişare rezultate contestaţii

29.11.2017

afişare rezultate finale

14.12.2017

prezentare la post (termen limită)

DIRECTOR

Conf. univ. dr. ing. IOAN DENUŢ