Concursuri posturi vacante

ANUNȚ REZULTATE – REZULTATE FINALE

Anunt final sefsectie_page-0001

Anunt final muz_page-0001

Anunt final adm_page-0001

ANUNȚ REZULTATE – PROBA ORALĂ

Anunt interviu sef sectie_page-0001

Anunt interviu administrator_page-0001

ANUNȚ REZULTATE CONTESTAȚIE 

Anunt rezultate contestatie_page-0001

ANUNȚ REZULTATE – PROBA SCRISĂ

Proba scrisa_sef sectie

Proba scrisa_muzeograf

Proba scrisa_administrator

ANUNȚ REZULTATE – SELECȚIE DOSARE 

ANUNT SELECTIE DOSARE SEF SECTIE_page-0001

ANUNT SELECTIE DOSARE MUZEOGRAF_page-0001

ANUNT SELECTIE DOSARE ADMINISTRATOR_page-0001

ANUNŢ

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale de conducere și de execuție:

– șef secție, grad II (S),la Secția de Mineralogie

– muzeograf, grad II (S), la Secția de Mineralogie

– administrator, grad I (M), la Compartimentul Financiar-resurse umane-administrativ.

Concursul de va desfășura conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată și completată prin H.G. 1027/2014 și a prevederilor „Regulamentului pentru ocuparea posturilor vacante la Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului muzeului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă, foaie matricolă) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de muzeu;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Pentru înscriere la concurs candidații vor depune la sediul Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare dosarul de concurs, până la data de 01.07.2022, ora 15.00. Persoană de contact: referent de specialitate Bianca Săsăran- tel. 0262-227517.

Condiții generale de participare la concurs:

a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplineștecondițiile de studii, de vechime șicondițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiunisăvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepțiasituației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

a) șef secție, grad II

– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: geologie, inginerie geologică;

– condiții de vechime: minimum 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani în domeniul muzeografie;

– certificat de absolvire al programului de specializare pentru ocupația muzeograf;

– experiență dovedită în implementarea de proiecte și atragerea de fonduri extrabugetare;

– alte condiții specifice: abilități de operare PC – nivel avansat, cunoașterea unei limbi de circulație internațională, capacitate de comunicare și lucru în echipă, disponibilitate de a lucra după un program flexibil;

– constituie avantaje: absolvirea de studii masterale sau cursuri de specializare și calitatea de doctor sau doctorand.

b) muzeograf, grad II

– studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializările: geologie, inginerie geologică,  inginerie minieră;

– condiții de vechime: minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;

– alte condiții specifice: abilități de operare PC, cunoașterea unei limbi de circulație internațională – nivel avansat, capacitate de comunicare și lucru în echipă și disponibilitate de a lucra după un program flexibil;

– constituie avantaje: absolvirea de studii masterale sau cursuri de specializare, calitatea de doctor sau doctorand, activitatea desfășurată într-o instituție de cultură, cunoașterea limbii maghiare și experiența în scrierea și implementarea de proiecte.

c) administrator, grad I

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– condiții de vechime: minimum 10 ani vechime în muncă, din care minimum 5 ani în domeniul administrativ;

– permis de conducere autovehicule, categoria B;

– alte condiții specifice: abilități de operare PC, capacitate de comunicare și lucru în echipă, disponibilitate de a lucra după un program flexibil.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă – va avea loc în data de 11.07.2022, ora 11.00, la sediul muzeului;

c) interviul – va avea loc la sediul muzeului, în data de 15.07.2022, începând cu ora 11.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși, la proba scrisă și interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Tematică & bibliografie

I. Șef secție, grad II:

 1. Management muzeal:

Opriș Ioan (2008) Management muzeal. Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște.

Aarts Herman et al. (2010) Manual de management muzeal și educație muzeală în România. Asociația muzeelor din Olanda, Amsterdam, traducere Anda Dragomir.

 1. Mineralogie: cristalografia și proprietățile fizice ale mineralelor; sistematica mineralogică; minerale specifice zăcămintelor hidrotermale din zona Baia Mare.

Apostolescu R. (1982) Cristalografie mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.

Iancu O.G., Kovacs M. (2010) Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From Metamorphics to volcanics. Acta Mineralogica Petrographica, Field Guide Series, Vol. 19, pag. 1-55.

Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1979) Mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.

Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1983) Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Tipografia Universității din București.

Mastacan Gh., Mastacan I.  (1976) Mineralogie. Vol. I și II. Ed. Tehnică, București.

 1. Muzeologie: protejarea patrimoniului național mobil; definirea și funcțiile muzeelor; patrimoniul muzeal; clasificarea muzeelor și colecțiilor publice; clasarea bunurilor culturale mobile.

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil.

Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

H.G. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

Ord. MCC nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice.

II. Muzeograf, grad II:

 1. Mineralogie: cristalografia și proprietățile fizice ale mineralelor; sistematica mineralogică, minerale specifice zăcămintelor hidrotermale din zona Baia Mare.

Apostolescu R. (1982) Cristalografie mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică, București.

Iancu O.G., Kovacs M. (2010) Ore deposits and other classic localities in the Eastern Carpathians: From Metamorphics to volcanics. Acta Mineralogica Petrographica, Field Guide Series, Vol. 19, pag. 1-55.

Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1979) Mineralogie. Ed. Didactică și Pedagogică București.

Ianovici V., Știopol V., Constantinescu E. (1983) Proprietățile fizice și chimismul mineralelor. Tipografia Universității din București.

Mastacan Gh., Mastacan I.  (1976) Mineralogie. Vol. I și II. Ed. Tehnică, București.

 1. Muzeologie: protejarea patrimoniului național mobil; definirea și funcțiile muzeelor; patrimoniul muzeal; clasificarea muzeelor și colecțiilor publice; clasarea bunurilor culturale mobile.

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil.

Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice.

H.G. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

Ord. MCC nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice.

 1. Tehnologii și patrimoniu minier:

Almășan B. (1989) Zăcăminte minerale: exploatare, valorificare. Ed. Tehnică, București.

Bodiu A.P., Popescu G.F., Paraschiv I.T., Beregic V.T. (1975) Regiunea minieră Baia Mare – monografie. București.

Kacso Carol, Pop Lucia (2010) Minerit și civilizație în Maramureș. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.

Man Grigore, Pop Lucia (2006) Istoria mineritului maramureșean. Muzeul Județean Maramureș – Secția de Istorie.

III. Administrator, grad I:

 1. Organizarea și efectuarea inventarierii în instituțiile publice:

ORDIN nr. 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 1. Atribuțiile principale, răspunderea penală și civilă a gestionarului:

LEGEA nr. 22/1969privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice,modificată și completată prin Lege nr. 54/1994.

 1. Achiziții publice:

LEGEA nr. 98/2016privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (Capitolele I, II și III);

– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 1. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor:

LEGEA nr. 333/2003 (republicată)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARARE nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind pazaobiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 1. Obligații privind securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor:

LEGE nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 307/2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

Calendarul de desfășurare a concursului
20.06-01.07.2022 perioada de depune a dosarelor de înscriere (între orele 09.00 – 15.00)
04-05.07.2022 selecția dosarelor
06.07.2022 afișare rezultate selecția dosarelor
07.07.2022 depunere contestații selecția dosarelor
08.07.2022 afișare rezultate contestații
11.07.2022 proba scrisă (ora 11.00)
12.07.2022 afișare rezultate proba scrisă
13.07.2022 depunere contestații proba scrisă
14.07.2022 afișare rezultate contestații
15.07.2022 interviul (ora 11.00)
18.07.2022 afișare rezultate interviu
19.07.2022 depunere contestații interviu
20.07.2022 afișare rezultate contestații
20.07.2022 afișare rezultate finale
04.08.2022 prezentare la post (termen limită)

 

 

DIRECTOR

Conf. univ. dr. ing. IOAN DENUȚ


ANUNȚ REZULTATE – REZULTATE FINALE

Anunt rezultate - rezultate finale

ANUNȚ REZULTATE – PROBA ORALĂ

Anunt rezultate - proba orala

ANUNȚ REZULTATE – PROBA SCRISĂ

Anunt rezultate - Proba scrisa

ANUNȚ REZULTATE – SELECȚIE DOSARE

Anunt selectie dosare

ANUNŢ CONCURS POST VACANT

Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii contractuale de execuţie:

– referent de specialitate, grad IA, studii superioare, la Compartimentul Financiar, Resurse umane, Administrativ.

Concursul de va desfăşura conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027/2014 şi a prevederilor „Regulamentului pentru ocuparea posturilor vacante la Muzeul Judeţean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare”.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă de licenţă, foaie matricolă) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de muzeu;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la sediul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare dosarul de concurs, până la data de 13.07.2018, ora 14.00. Persoană de contact: referent de specialitate Jurec Bianca Raluca – tel. 0262-227517.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţiile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Ştiinţe economice;

condiţii de vechime: minim 15 ani în specialitatea studiilor absolvite;

– alte condiţii specifice: cunoștințe de operare calculator – nivel avansat;

– atestat ca urmare a promovării unui curs (acreditat) de achiziții publice;

– constituie avantaj experiența în domeniul achizițiilor publice.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere – va avea loc în data de 17.07.2018 ;

b) proba scrisă – va avea loc în data de 23.07.2018, ora 11.00, la sediul muzeului sau într-o locaţie ce va fi anunţată ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi;

c) interviul – va avea loc la sediul muzeului, în data de 27.07.2018, începând cu ora 11.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi, la proba scrisă şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Bibliografie:

Referent de specialitate, grad IA

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G.nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Manualul de Utilizare SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice).

Calendarul de desfăşurare a concursului

29.06.2018

publicarea anunţului de concurs pe site-ul Monitorului Oficial

02.07-13.07.2018

perioada de depune a dosarelor de înscriere (între orele 09.00 – 14.00)
17.07.2018

selecţia dosarelor

18.07.2018

afişare rezultate selecţia dosarelor

19.07.2018

depunere contestaţii selecţia dosarelor

20.07.2018

afişare rezultate contestaţii

23.07.2018

proba scrisă (ora 11.00)

24.07.2018

afişare rezultate proba scrisă

25.07.2018

depunere contestaţii proba scrisă

26.07.2018

afişare rezultate contestaţii

27.07.2018 interviul (ora 11.00)
30.07.2018

afişare rezultate interviu

31.07.2018

depunere contestaţii interviu

01.08.2018

afişare rezultate contestaţii

01.08.2018

afişare rezultate finale

16.08.2018

prezentare la post (termen limită)

DIRECTOR

Conf. univ. dr. ing. IOAN DENUŢ


ANUNȚ REZULTATE – REZULTATE FINALE

rezultate_finale_concurs

ANUNȚ REZULTATE – PROBA ORALĂ

anunt_rezultate_interviu

ANUNȚ REZULTATE – PROBA SCRISĂ

anunt_rezultate_proba scrisa

ANUNȚ REZULTATE – SELECȚIE DOSARE

anunt_rezultate_selectia_dosarelor_2017

ANUNŢ

Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. Traian nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii contractuale de execuţie:

– referent de specialitate, grad debutant (S), la Compartiment Financiar, Resurse umane, Administrativ.

Concursul de va desfăşura conform H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată şi completată prin H.G. 1027/2014 şi a prevederilor „Regulamentului pentru ocuparea posturilor vacante la Muzeul Judeţean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare”.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diplomă de licenţă, foaie matricolă) şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de muzeu;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) dosar plic.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru înscriere la concurs candidaţii vor depune la sediul Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare dosarul de concurs, până la data de 10.11.2017, ora 17.00. Persoană de contact: cercetător ştiinţific Réka Kovács – tel. 0262-227517.

Condiţii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţiile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:

Referent de specialitate, grad debutant

– studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Ştiinţe economice sau în domeniul de licenţă – Inginerie şi management;

condiţii de vechime: nu necesită vechime;

– alte condiţii specifice: abilităţi de operare PC – nivel avansat;

– constituie avantaj absolvirea specializării informatică economică.

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă – va avea loc în data de 20.11.2017, ora 11.00, la sediul muzeului sau într-o locaţie ce va fi anunţată ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi;

c) interviul – va avea loc la sediul muzeului, în data de 24.11.2017, începând cu ora 11.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi, la proba scrisă şi interviu, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Bibliografie:

Referent de specialitate, grad debutant

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

H.G.nr. 395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.

98/2016 privind achiziţiile publice;

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Legea 53 /2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 500/ 2002 privind finanţele publice;

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP 2634/2015 privind documentele financiar – contabile.

Calendarul de desfăşurare a concursului

27.10.2017

publicarea anunţului de concurs pe site-ul Monitorului Oficial

30.10-10.11.2017

perioada de depune a dosarelor de înscriere (între orele 09.00 – 17.00)

13-14.11.2017

selecţia dosarelor

15.11.2017

afişare rezultate selecţia dosarelor

16.11.2017

depunere contestaţii selecţia dosarelor

17.11.2017

afişare rezultate contestaţii

20.11.2017

proba scrisă (ora 11.00)

21.11.2017

afişare rezultate proba scrisă

22.11.2017

depunere contestaţii proba scrisă

23.11.2017

afişare rezultate contestaţii

24.11.2017 interviul (ora 11.00)
27.11.2017

afişare rezultate interviu

28.11.2017

depunere contestaţii interviu

29.11.2017

afişare rezultate contestaţii

29.11.2017

afişare rezultate finale

14.12.2017

prezentare la post (termen limită)

DIRECTOR

Conf. univ. dr. ing. IOAN DENUŢ